Politika kvality

POLITIKA KVALITY pro období 2018 – 2019
SÍŤ, spol. s r.o.

Název naší společnosti Síť je zkratka našeho hlavního směru „Simplified IT“ tedy neustálého zjednodušování složitého. Naše současnost je charakterizovaná stále rostoucím počtem dat, nástrojů pro jejich zpracování a vyhodnocování, a následnou potřebou pro uchovávání velkého množství důležitých dat v každé organizaci.

Naši strategií a posláním je převzít starosti našich zákazníků o neustále se vyvíjející prostředí IT a starosti o správu jejich dat tak, aby se mohli věnovat svým podnikatelským procesům a zároveň měli klid a jistotu, že jejich data budou v bezpečí.

Naší hlavní prioritou jsou vždy dva cílebezpečnost dat našich zákazníků a uživatelská jednoduchost a inovativnost dodávaných řešení.

Management společnosti Síť, spol. s r.o. si je vědom významu kvality a kvalitně vykonané práce v oblasti IT a technologických řešení. Při tvorbě této politiky kvality vycházíme ze stanoveného kontextu a navazujeme na strategii naší společnosti. Tato politika zároveň poskytuje rámec, z kterého se vychází při tvorbě cílů kvality.

Předpokladem pro naplňování této politiky je fungující systém řízení kvality dle normy ISO 9001 založený zejména na následujících principech:

·      orientace na zákazníky (uspokojování jejich potřeb a očekávání) je postavena na vzájemné podpoře a respektu, otevřené komunikaci s okamžitou zpětnou vazbou

·      prosazování a uplatňování nových myšlenek a postupů na základě „nejlepších zkušeností“ v provozních podmínkách našich zákazníků

·      vytváření takových forem spolupráce, abychom byli úspěšní a spolupracovali jen s těmi nejlepšími a osvědčenými partnery a dodavateli

·      kvalita našich služeb a produktů je založena na systémovém přístupu ke všem procesům ve společnosti

·      zajištění adekvátní ochrany informací, know-how a aktiv našich partnerů a zákazníků v souladu s platnou legislativou, smluvními požadavky, mezinárodními standardy a našimi interními předpisy

·      snižování míry rizik ve všech našich oblastech na akceptovatelnou úroveň tím, že pravidelně hodnotíme rizika a příležitosti dle dokumentované metodiky, která zaručuje opakovatelnost a reprodukovatelnost výsledků  

·      klademe důraz na snižování provozních nákladů, dodržování etických zásad podnikání a generování přiměřeného zisku pro naše vlastníky

·      týmová práce a vzájemná spolupráce jsou základními podmínkami pro dosažení podnikatelských cílů

·       budování korektních vztahů se zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou a loajalitou jejich zaměstnanců

·      vytváření takových pracovních podmínek, aby každý zaměstnanec pociťoval uspokojení ze své práce, ze svého pracovního ohodnocení a postavení v kolektivu společnosti

·      zvyšování odborné úrovně znalostí našich zaměstnanců a jejich povědomí týkající se jejich přínosu k efektivnosti systému managementu kvality a zvyšování jeho výkonnosti

·      provozování a zlepšování našeho systému řízení na základě mezinárodních norem, plnění právních a jiných předpisů a také plnění všech smluvních závazků našich zákazníků

Pracovníky pracující pro naši Společnost nebo ve prospěch Společnosti považujeme za nejdůležitější faktor, vytvářející základ našeho úspěchu

Vedení společnosti schválilo tuto politiku a zavazuje se k dodržování této politiky a pravidelnému přezkoumávání její vhodnosti a aktuálnosti.

V Ostravě, dne 10.6.2018

 Ing. Alena Sandriová

Ing. Alena Sandriová

Manažer kvality
 
 
  Ing. Radek Soušek, CSc.
Ing. Radek Soušek, CSc.

Jednatel

 
 

SÍŤ, spol. s r.o., Pražákova 702/12, Ostrava, 709 00

IČ: 60779420
DIČ: CZ60779420
tel.: +420 596 624 458
fax: +420 596 624 468